Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 20233. 3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška „Orchideje Istrie“.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 3. března 2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Celkem 21 účastníků bylo seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2022, s hospodařením za loňský rok a s plánovanými akcemi. Poté následovala zajímavá přednáška Jakuba Šubrta Orchideje Istrie, kde byly prezentovány různé druhy i kříženci rodu Anacamptis, Limodorum, Orchis, Ophrys, Serapias. Pokračovali jsme diskuzí o připravovaném floristickém kurzu. (vs)

15. 4. - Lichenologická exkurze do PR Křížová cesta

V sobotu 15. dubna proběhla lichenologická exkurze do PR Křížová cesta pod vedením Josefa P. Haldy. Přes nepřízeň počasí (zataženo, teplota lehce nad 0°C, déšť a vítr) 7 účastníků exkurze hledalo cestou do skal epifytické lišejníky na dřevěném plotu. Kromě běžných druhů jsme našli také vzácnější epifyty (Bryoria fuscescens, Evernia prunastri, Thelomma ocelatum a Usnea). Prošli jsme dostupnou část rezervace a rozešli se za vytrvalého deště. (jph)

3. 6. - Botanická exkurze do Ptačího parku Josefovské louky

V sobotu 3. června 2023 se za krásného slunečného počasí sešlo na botanické exkurzi na Josefovské louky u Jaroměře pod vedením Michala Gerži 18 zájemců. Zahájení proběhlo v 10 hodin ve vstupní části za účasti šéfa ptačího parku Břeňka Michálka, který nám řekl základní informace a z důvodu ochrany ptáků doporučil a s vedoucím exkurze projednal naší trasu. Jelikož byla větší část luk už pokosena, pohybovali jsme se především ve střední a západní části parku. Ze zajímavějších druhů jsme viděli Thalictrum lucidum, Carex otrubae, Iris pseudacorus, Veronica longifolia, Stellaria palustris nebo Alopecurus geniculatus. Z ptáků jsme viděli několik rodin hus velkých, labutě velké, volavky popelavé i bílé, břehule říční a další druhy. V závěru exkurze jsme se byli podívat na nedalekém bývalém vojenském cvičišti, kde ve sveřepových trávnících rostlo hodně Trifolium montanum, Polygala comosa a v zatopených kolejích po vojenské technice např. Alisma plantago-aquatica. Ve 14 hodin byla exkurze ukončena. (jk)

2.–8. 7. - Floristický kurz ČBS v Hradci Králové

Od 2. do 8. července 2023 proběhl floristický kurz České botanické společnosti v Hradci Králové. Na přípravě a organizaci kurzu se podílela Východočeská pobočka ČBS ve spolupráci s Muzeem východních Čech. Kurzu se zúčastnilo 135 lidí – studentů z vysokých škol, pedagogů ze středních a vysokých škol, botaniků z odborných institucí i zájemců o botaniku. Uskutečnilo se 42 floristických exkurzí, 2 lichenologicko-bryologické a 5 dendrologických exkurzí. Trasy směřovaly do prostoru mezi městy Nový Bydžov, Pardubice, Holice, Borohrádek, Opočno a Jaroměř. Byly navštíveny vodní a mokřadní biotopy u rybníků, zatopených pískoven, u řek Labe a Orlice, ale také okraje polí, vlhké louky, písčiny, teplomilné trávníky, dubohabřiny, doubravy, bory, nebo ruderální porosty v intravilánech měst. Exkurze vedly také do významných chráněných lokalit, jako je např. PR U Houkvice (mokřady), PP Orlice (pobřežní porosty, vlhké louky), PP Na Plachtě (písčiny, mokřady), PR Zbytka (dubohabřiny, vlhké louky) nebo PP Vražba (dubohabřiny). Byly nalezeny vzácné a ohrožené druhy rostlin např. zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), bělolist obecný (Filago germanica), huseník hajní (Arabis nemorensis), pryskyřník velký (Ranunculus lingua), stozrník lnovitý (Radiola linoides), violka vyšší (Viola elatior), ale i zajímavé nepůvodní druhy, jako pýr pontický (Elymus obtusiflorus), pryšec zapeklitý (Euphorbia saratoi), kakost okrouhlolistý (Geranium rotundifolium), jitrocel vraní nožka (Plantago coronopus). V rámci floristického kurzu se uskutečnily také trasy pro začátečníky. (vs+jd)

23. 9. - Dendrologická exkurze na Hořicko (zámecký park Holovousy, soukromá arboreta pánů Šubrta a Fikera v Hořicích)

Dendrologická exkurze do zámeckého parku v Holovousích se uskutečnila 23. září 2023. Exkurzi vedl Ing. Zdeněk Blahník, který 28 účastníků seznámil s 50 druhy dřevin. K nejzajímavějším patřily javor kapadocký (Acer cappadocicum) a gumojilm jilmový (Eucommia ulmoides), u nichž byly změřeny obvody kmenů. Poté exkurze pokračovala prohlídkou soukromé zahrady pana Šubrta v Hořicích, kde jsou vysázeny různé druhy cizokrajných rostlin a dřevin, včetně vzácných a málo pěstovaných. Michal Ducháček potěšil účastníky vlastnoručně stočenými hořickými trubičkami :-) (vs)

3. 11. - Shrnutí botanické sezóny 2023 ve východních Čechách
Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek

Zhodnocení botanické sezóny se konalo 3. 11. 2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Akce se zúčastnilo 17 (+ 3 online) zájemců. Prezentaci zajímavých nálezů a botanických akcí promítli Jan Doležal, Michal Vávra, Romana Prausová a Věra Samková. Josef Kučera seznámil se zničením lokality Malaxis monophyllos a Botrychium matricariifolium v Orlických horách. Pavel Lustyk informoval o projektu ČBS – Česká flóra na portálu iNaturalist. Profesionální i amatérští botanici zde mohou sdílet svoje pozorování cévnatých rostlin z území ČR doplněná fotkou rostliny a souřadnicemi lokality. Data budou pravidelně stahována a nahrávána do databáze Pladias. Kromě toho veškerá data z platformy iNaturalist přebírá i AOPK do databáze NDOP a celosvětová databáze GBIF. Po skončení prezentací se prohlížely a určovaly donesené herbářové položky. (vs)Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (https://botanospol.cz/cs/node/16/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

        RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz