Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 201724. 2. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 24. února 2017 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech. Celkem 27 účastníků bylo seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2016, s hospodařením za loňský rok a plánovanými akcemi. Poté následovala přednáška Milana Štecha Poloparaziti 100x jinak aneb od černýšů ke světlíkům. Velice zajímavá přednáška byla doplněna herbářovými položkami. (vs)

15. 4. - Lichenologická exkurze do zátopové oblasti Pěčín

V sobotu v 10:00 15. dubna 2017 se skupina 17 nadšenců s třemi psy pod vedením Josefa Haldy vydala hledat lišejníky v údolí Zdobnice. Exkurze začala prohlídkou staré štoly Erzloch pod silnicí do Souvlastní. Po té bylo zájemcům prezentováno přibližně 30 druhů lišejníků a mechorostů na trase popelovský most – most u mlýna a po druhé straně řeky Zdobnice zpět. Mezi nejnápadnější objekty patřili kromě netopýrů hávnatka obetkaná (Peltigera praetextata) a pramenička šupinatá (Fontinalis squamosa). (jph)

20. 5. - Botanická exkurze do PP Zadní Machová a k rybníku Machov u Rašovic

V sobotu 20. května 2017 proběhla botanická exkurze do okolí Rašovic u Týniště nad Orlicí. Skupinka botaniků navštívila lokalitu Rybník Machov u Rašovic, kde ze vzácných druhů pozorovali huseník hajní (Arabis nemorensis), nebo vítod nahořklý (Polygala amarella). (jd) Trasa dále pokračovala do Přírodní památky Zadní Machová, kde právě rozkvétala poměrně bohatá populace střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). Z dalších zajímavých druhů jsme měli možnost pozorovat několik orchidejí, například hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia). Po průzkumu Zadní Machové exkurze směřovala k písčitým políčkům na jižním okraji Rašovic. Zde jsme našli krom běžnějších polních plevelů, jako je chrpa modrá (Cenaurea cyanus) a kamejka ztloustlá přehlížená (Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi), také velmi vzácný rozrazil matný (Veronica opaca). Další lokalita, kterou jsme navštívili, bylo Podchlumí nedaleko Čestic. Zde jsme prozkoumali polní okraje s bělolistem rolním (Filago arvensis) a louky plné pomněnky různobarvé (Myosotis discolor). Nakonec trasa směřovala k železniční zastávce Čestice a k Olešnickému potoku, kde roste bohatá populace potočnice lékařské (Nasturtium officinale).

8. – 11. 6. - Floristický minikurz v Dobrušce

8.6. – 11. června 2017 se konal floristický minikurz Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce. Zúčastnilo se ho celkem 27 zájemců. Exkurze směřovaly do fytochorionů: Hradecké Polabí, Orlické opuky a Křivina. Exkurze vedli Michal Gerža, Zdeněk Kaplan, Romana Prausová a Věra Samková. Navštívili jsme lokality: les Horka u Bohuslavic, les Tuří a rybník Tuří, Dříženské údolí u Přepych, PR Zbytka u Českého Meziříčí, železniční nádraží v Opočně, PR Skalecký háj, rybník Broumar a Podchlumský rybník, les Halín, kopec Vodětín, PR Dubno, stráně u lesa Rousín a břehy Rozkoše. Ubytování bylo zajištěno v sokolovně v Dobrušce. Kulinářským zážitkem se staly večeře v restauraci U Zelingerů. (vs)

1. 7. - Botanická exkurze na květnaté louky ve Velké Úpě

V sobotu 1. července 2017 vedl Josef Harčarik botanickou exkurzi Východočeské pobočky České botanické společnost do Krkonoš do okolí Velké Úpy. Početná skupina 20 zájemců prošla květnaté louky jižně od chaty Jana (Campanula bohemica, Viola lutea subsp. sudetica), svahovou podmáčenou louku u Kapličky (Blysmus compressus), svahové louky jihovýchodně od Kapličky (Crepis conyzifolia, Pilosella rubra). Pokračovali jsme na Braunovy louky, kde jsme nadšeně obdivovali velké množství kvetoucích arnik (Arnica montana) a nakvétající mečíky (Gladiolus imbricatus). Exkurzi jsme ukončili na svahu Pěnkavčího vrchu, kde kvetly prstnatce (Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis) a chlupáčci (Pilosella rubra, Pilosella onegensis). (vs)

22. 7. - Botanická exkurze do zátopové oblasti Pěčín

Pod vedením Josefa Kučery a Zuzany Mruzíkové z AOPK, Správy CHKO Orlické hory se konala v sobotu 22. 7. 2017 další botanická exkurze Východočeské pobočky ČBS ve spolupráci s AOPK, Správou CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou. Za účasti 6. zájemců jsme prošli část zátopového území plánované vodní nádrže Pěčín od popelovského mostu nivou proti proudu říčky Zdobnice až k Souvlastní a po silnici zpět k mostu. Počasí nám moc nepřálo a tak nakonec déšť odpoledne exkurzi ukončil. Ze zajímavějších druhů jsme viděli plodné měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva), několik rostlin mléčivce alpského (Cicerbita alpina) a žluťuchy orlíčkolisté (Thalictrum aquilegiifolium). Také pěkné porosty žindavy evropské (Sanicula europaea). (jk)

16. 9. - Dendrologická exkurze do parků v Nových Hradech a Luži

Za deštivého počasí se uskutečnila 16. září dendrologická exkurze do parku v Nových Hradech. Vedoucí exkurze Zdeněk Blahník ukázal 14 účastníkům 65 druhů stromů a keřů. Zajímavě povídal majitel zámku Petr Kučera, který nás provedl rozáriem, italskou a anglickou zahradou. Obdivovali jsme barokní křížovou cestu z 18. století, zeleninovou zahradu, zelené divadlo a prošli jsme i labyrint ze zeravů. Vzhledem k počasí i času byla prohlídka parku v Luži odložena na příští rok. (vs)

14. 10. - Bryologická exkurze do Novohradeckých lesů

Bryologická exkurze do Novohradeckých lesů se měla uskutečnit 14. října 2017. Na místo srazu bohužel kromě vedoucího Pavla Hájka nikdo nedorazil. Protože zároveň probíhala brigáda v přírodní památce Na Plachtě, přišel vedoucí tam. Předvedl několika skupinám studentů i dospělých mechy a játrovky, které nasbíral. Prezentovány byly běžní zástupci hlevíků, játrovek, mechů: Anthoceros agrestis, Marchantia polymorpha, Plagiochilla asplenioides, Polytrichum commune, Thuidium tamariscinum, T. assimile, ze zajímavějších taxonů např. Campylopus introflexus. (vs)

10. 11. - Shrnutí botanické sezóny 2017 ve východních Čechách

Zhodnocení letošní botanické sezóny proběhlo 10. 11.2017 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech. Akce se zúčastnilo 16 zájemců. O rostlinách nalezených na hřbitovech ve východních Čechách promluvil Vladimír Faltys. O probíhajícím projektu Monitoring současného rozšíření květeny cévnatých rostlin Krkonoš informoval Josef Harčarik. Dále promítli prezentaci významných nálezů a botanických akci Jan Doležal, Josef Kučera a Věra Samková. Velice zajímavou prezentaci o rostlinách šířících se podél dálnic a silnic přednesl Michal Ducháček. Účastníci byli informování o některých chystaných akcích Východočeské pobočky, mohli si prohlédnout herbářové položky a získat knihu Rdest dlouholistý od Romany Prausové. (vs)Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (https://botanospol.cz/cs/node/16/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

        RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz