Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 201626. 2. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Určovací seminář „Nebojte se vrbovek“

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se uskutečnila 26. února 2016 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové za účasti 26 členů, spolupracovníků a hostů. Účastníci byli seznámeni s hodnocením činnosti pobočky za rok 2015, s hospodařením za loňský rok a s emailem od Davida Čípa, v němž podal několik podnětů k pobočce.
Následoval určovací seminář Nebojte se vrbovek, který vedl Jiří Danihelka. Posluchači se mohli díky zajímavé prezentaci a na herbářových položkách naučit rozlišovat naše druhy vrbovek. (vs)

16. 4. - Lichenologická exkurze do Radvanic

V sobotu 16. dubna 2016 dopoledne vyrazilo 5 účastníků pod vedením Josefa Haldy na odkaliště nedaleko obce Jívka (CHKO Broumovsko). Lokalita je pozoruhodná výskytem několika mikrolišejníků specializovaných na písčité půdy (Atla wheldonii, Placidiopsis oreades - na fotografii a Staurothele geoica. Lišejníky zde byly zjištěny před 15 lety při průzkumech pražské Přírodovědecké fakulty. Lokalita je kromě toho známá výskytem několika druhů orchidejí. (jph)

7. 5. - Botanická exkurze do PR Chropotínský háj a lesa Sádka

V sobotu 7. května 2016 proběhla botanická exkurze do Přírodní rezervace Chropotínský háj a do nedalekého lesa Sádka u Bolehoště. Pod vedením Honzy Doležala vyrazila na průzkum skupinka 9 botaniků. První průzkum proběhl v železniční stanici Bolehošť, kde se nám podařilo nalézt z nejzajímavějších rostlin lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites). Dále exkurze pokračovala podél Chropotínského potoka do Přírodní rezervace Chropotínský háj. Cestou jsme potkali například potočník vzpřímený (Berula erecta) či velmi vzácné polní druhy, jako rozrazil polní (Veronica agrestis) a rozrazil tmavý (Veronica opaca). V Chropotínském háji jsme zastihli pozvolna mizející jarní aspekt se sasankami (Anemone nemorosa a A. ranunculoides), zapalicí žluťuchovitou (Isopyrum thalictroides) či pižmovkou mošusovou (Adoxa moschatellina). Úžasný byl však pohled na stovky rozkvétajících áronů plamatých (Arum maculatum). Po průzkumu Chropotínského háje a krátké pauze na oběd jsme pokračovali na polokulturní louky SSZ od lesa Sádka, kde jsme pozorovali kromě zde běžných druhů i značně neobvyklý a vzácný rožec Tenoreův (Cerastium tenoreanum). Po diskuzi nad tímto druhem jsme pokračovali k okraji řepkového pole, kde jsme mohli vidět všechny tři domácí druhy z okruhu rozrazilu břečťanolistého, tedy Veronica hederifolia s. str., Veronica sublobata i silně ohrožený a v území dosti vzácný druh Veronica triloba. Poslední naší zastávkou byl okraj lesa Sádka a fragment teplomilné doubravy (Melico pictae-Quercetum roboris) s ostřicí horskou (Carex montana), hrachorem černým (Lathyrus niger) či bukvicí lékařskou (Betonica officinalis). Výskyt mochny bílé (Potentilla alba) se nám bohužel při exkurzi ověřit nepodařilo. (Honza Doležal)

2. - 5. 6. - Floristický minikurz v Moravské Třebové


16. 7. - Botanická exkurze do okolí Albrechtic nad Orlicí

Za slunného počasí proběhla v sobotu 16. července exkurze do botanicky nejzajímavějších částí v okolí Albrechtic nad Orlicí. Vedení exkurze se zhostil Honza Doležal z rychnovského muzea a společně se sedmi účastníky prozkoumali polní okraje, aluviální louky, návesní květenu a písčiny. Po skončení exkurze pokračovali ještě tři zájemci společně s vedoucím exkurze na další lokality do okolí Olešnice u Častolovic. Při exkurzi bylo pozorováno mnoho zajímavých a vzácných druhů, z těch opravdu nejlepších jmenujme česnek hranatý (Allium angulosum), pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis), šklebivec přímý (Misopates orontium), nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum) a dva druhy, které byly na Rychnovsku považovány za vyhynulé, smil písečný (Helichrysum arenarium) a prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium).

24. 9. - Dendrologická exkurze do Vysokého Chvojna

Dendrologická exkurze se uskutečnila 24. září 2016 do arboreta ve Vysokém Chvojně za účasti 21 lidí. Vedoucí ing. Zdeněk Blahník předvedl přes 120 dřevin, z nejzajímavějších např. Calocedrus decurrens, Chionanthus virginianus, Fraxinus angustifolia, Pinus monticola, Pinus rigida.(vs)

15. 10. - Bryologická exkurze na Plachtu a do Novohradeckých lesů

Na bryologickou exkurzi v sobotu 15. října přišlo celkem 6 zájemců. Pod vedením Pavla Hájka procházeli přírodní památku Na Plachtě a přiléhající Novohradecké lesy. Účastníci se mohli seznámit díky výstižnému výkladu s běžnými druhy mechů. (vs)

11. 11. - Shrnutí botanické sezóny 2016 ve východních Čechách

Zhodnocení letošní botanické sezóny proběhlo 11. 11.2016 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech. Akce se zúčastnilo 14 zájemců. Prezentaci významných nálezů a botanických akci promítli Jan Doležal, Josef Kučera, Aleš Hájek a Věra Samková. Rovněž se prohlížely a určovaly donesené herbářové položky. Účastníci ocenili užitečnost takového setkání, a proto se příští rok opět uskuteční. (vs)Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (https://botanospol.cz/cs/node/16/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

        RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz