Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 2009


26. 9. 2009 Dendrologická exkurze „Arboretum Lesnické fakulty ČZU v Kostelci nad Černými Lesy“

Za krásného slunečného počasí proběhla dendrologická exkurze do arboreta Lesnické fakulty ČZU v Kostelci nad Černými Lesy. Vedoucí exkurze ing. Zdeněk Blahník provedl 23 účasníků jedním z nejbohatších parků v České republice. Zájemci si prohlédli pěkně udržované arboretum se vzrostlémi stromy. Během exkurze bylo demonstrováno přibližně 100 dřevin, některé velmi vzácně pěstované např. Cudrania tricuspidata, Disanthus cercidifolius, Stewartia pseudocamellia.(vs)

15. 8. Botanická exkurze „Za Senecio paludosus“
ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA v Dobrém

Za teplého letního dne 15. srpna proběhla výprava za kriticky ohroženým druhem Senecio paludosus. 20 účastníků se sešlo na železniční zastávce v Petrovicích, odkud jsme procházeli okolo starých zatopených materiálových jam v lese (bývalá evidovaná lokalita Tůňky u trati). Vedoucí exkurze Zdeněk Kaplan zde vysvětlil, jak se pozná Lemna gibba. Na železničním náspu byl demonstrován vzácnější druh Equisetum ramosissimum. Pokračovali jsme vlhkými loukami protkanými melioračními vodotečemi severozápadně od železniční zastávky. Louky byly kosené, ale bohužel hmota nebyla odvážena. Podél vodotečí jsme pozorovali bohatší populaci kvetoucího starčku bažinného. V příkopech kvetla také žebratka bahenní (Hottonia palustris). Zpátky jsme se vraceli okolo obory s divočáky. Přebrodili jsme Náhon, prošli zarostlé zruderalizované louky s Crepis capillaris poblíž Třebechovic, kde byla exkurze zakončena. (vs)

Floristický minikurz Východočeské pobočky ČBS

se konal v Žacléři od 4. do 7. června 2009. Zúčastnilo se jej 28 zájemců z celé republiky. Exkurze směřovaly do fytochorionů Žacléřsko, Vraní hory, Trutnovské Podkrkonoší a do Krkonoš a vedly je Robin Böhnisch, Michal Ducháček, Josef Harčarik, Zdeněk Kaplan, Romana Prausová a Věra Samková. Navštíveny byly lokality – lesy na Žacléřském hřbetu, Slatina u Rýchorského dvora, Sklenářovické louky, EVL Hrádeček, okolí Královce, Královecký Špičák, lomy u Babí a pod Královeckým Špičákem, rybníky u Zlaté Olešnice, Úpské rašeliniště. Účastníci exkurzí byli seznámeni nejen s vyššími rostlinami, ale i s lišejníky, které ukazoval Aleš Müller. Zajímavou přednášku o práci strážců v KRNAPu přednesl Petr Skalský. Dobrá nálada účastníkům kurzu vydržela také díky velice příjemnému ubytování a výborné kuchyni na horské chatě Ozón i přes nepříznivé počasí. (vs)

Botanická exkurze do PP Pamětník

V sobotu 23. května se na návsi v obci Pamětník sešlo úctyhodných 35 účastníků. Exkurzi vedli Romana Prausová, Věra Samková a Jaroslav Zámečník. Procházeli jsme okolo zatopeného písníku Písák severovýchodně od obce, rybníku jihovýchodně od obce, okolo písníků Horní a Dolní Flajšar a přírodní památkou Pamětník. Nadšení u vodomilných botaniků (Z. Kaplan, J. a J. Rydlovi, M. Ducháček) vzbudily nálezy 7 druhů rdestů Potamogeton gramineus, P. lucens, P. natans, P. pectinatus, P. pusillus, P. acutifolius, P. obtusifolius a vzácného lakušníku Batrachium baudotii. Na březích písníků jsme nalezli psamofilní druhy např. Aira praecox, Cerastium semidecandrum, Filago arvensis, F. minima, Scleranthus annuus, Spergula morisonii, Vulpia myuros. V PP Pamětník v ostřicových loukách byly nalezeny již kvetoucí Lathyrus palustris, dále Dactylorhiza majalis, ostřice Carex cespitosa, C. acutiformis, C. disticha, C. elongata, C. riparia, C. vulpina, ve vodotečích Hottonia palustris. Účastníci se shodli na nutnosti sekání zarůstajících luk i na nevhodném vysázení smrku pichlavých v chráněném území. Exkurzi obohatili ukázkami živočichů přítomní zoologové (D. Číp, M. Mikát, B. Mikátová, Hromádkovi). (vs)

Lichenologická exkurze PR Houkvice ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA v Dobrém.

25. dubna 2009 se na Třebechovickém nádraží sešlo ve výborné náladě 8 obdivovatelů lišejníků. Exkurze začala v blízké PR Houkvice. Na své si přišli nejen lišejníkáři, ale také ochránci stromů. Počasí nám přálo, nálezy byly bohaté. Na kůře prastarých dubů byly kromě běžných nalezeny také vzácnější druhy lišejníků (Calicium salicinum, Chaenotheca chrysocephala, C. trichialis, Peltigera praetextata, Pertusaria amara, P. albescens a Punctelia subrudecta. Během exkurze bylo nalezeno asi 45 druhů lišejníků. Exkurze byla ukončena v 15:30 na náměstí v Třebechovicích v restauraci U černého koně. (jph)


Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS

se uskutečnila 27. února 2009 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové za účasti 24 členů a spolupracovníků. Účastníci byly seznámeni s hodnocením činnosti za rok 2008, s hospodařením za loňský rok a s připravovanými akcemi na rok letošní. Zdeněk Kaplan informoval o stavu prací na projektu Květena východních Čech. Poté proběhla diskuze o excerpování údajů a o výběru taxonů ad. Doc. Jitka Málková z Pedagogické fakulty prezentovala nové výukové programy na DVD Vegetace ČR, Krkonoše a Léčivé rostliny. Následovala přednáška s projekcí obrázků PhDr. Robina Böhnische Příroda Izraele – flóra, fauna, ochrana přírody. Zajímavé povídání o národních parcích Izraele bylo doplněno degustací tamních vín. (vs)


Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (www.moh.cz/vpcbs/).