Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 201224. 2. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS.
Přednáška „Novinky a zajímavosti o kapradinách naší květeny aneb co se nedočtete v prvním dílu Květeny ČR“ .

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se uskutečníla 24. února 2012 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové za účasti 25 členů a spolupracovníků. Josef Kučera seznámil přítomné s hodnocením činnosti pobočky za rok 2011 a s připravovanými akcemi na rok 2012, Romana Prausová informovala o hospodaření za loňský rok.
Následovala přednáška Libora Ekrta z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Novinky a zajímavosti o kapradinách naší květeny aneb co se nedočtete v prvním dílu Květeny ČR. V zajímavé prezentaci přednášející hovořil o taxonomii, morfologii a ekologii kapradin a plavuníků. (vs)

28. 4. - Lichenologická exkurze do Hořiněveské bažantnice

V sobotu 28. dubna 2012 zkoumalo několik nadšenců pod vedením J. P. Haldy z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou lišejníky v Hořiněveské bažantnici. Mezi nalezenými lišejníky převažovaly nitrofilní epifyty (Amandinea punctata, Candelariella xanthostigma, Lecania cyrtella, Phaeophyscia orbicularis, Physcia tenella, P. adscendens, Xanthoria candelaria, X. parietina, X. polycarpa). Kromě běžnějších lesních druhů (Arthonia spadicea, Chaenotheca ferruginea, Coenogonium pineti, Hypogymnia physodes, Lecanora pulicaris, Lepraria lobificans, Melanelixia fuliginosa, Parmelia sulcata, Platismatia glauca, Pseudevernia furfuracea, Poria aenea) jsme nalezli také provazovku (Usnea sp.). Pískovcový památník byl rovněž vděčným objektem pro demonstrování lišejníků (Acarospora rufescens, Caloplaca oasis, Candelariella vitellina, Lecanora saxicola, L. dispersa, Lecidella stigmatea, Sarcogyne regularis, Verrucaria muralis). Exkurze byla ukončena návštěvou památných Hořiněveských lip. (jph)

5. 5. - Na bahenní pampelišky od Hrušové po Hradec Králové

Východočeská pobočka České botanické společnosti a Muzeum východních Čech v Hradci Králové uspořádali pod vedením J. Zámečníka terénní exkurzi za poznáním kriticky ohrožených a vymírajících druhů bahenních pampelišek. I když vedoucí exkurze nepředpokládal vysokou účast případných zájemců (pampelišky botaniky příliš nelákají), přesto dorazilo celkem 10 účastníků z celé České republiky. Exkurze začala na podmáčených a květnatých loukách nedaleko vodárny u obce Hrušová. Zde se podařily najít a demonstrovat celkem 4 druhy, z nichž nejvýznamnějším nálezem byla jistě endemitická pampeliška česká (Taraxacum bohemicum), která zde roste v relativně početné populaci. Z dalších druhů pak byly nalezeny – pampeliška nizozemská (T. hollandicum), p. klamavá (T. mendax) a p. potměšilá (T. subdolum). Kromě bahenních pampelišek byly zaznamenány i vzácnější druhy ze skupiny Ruderalia a to p. prostřední (T. intermedium agg.), p. stínomilná (T. sublaeticolor) či p. krátkolistenná (T. brachylepis). Z Hrušové exkurze pokračovala na další dvě lokality u obcí Zámrsk a Rzy. Louky však byly intenzivně zemědělsky obhospodařované a meliorované. Bahenní pampelišky zde nebyly nalezeny. Úspěch se dostavil až na podmáčených loukách u obce Chvojenec, kde byly objeveny 3 druhy – p. nizozemská, p. sličná (T. subalpinum) a p. vídeňská (T. vindobonense). Krom toho se zde podařilo ověřit výskyt vstavače kukačky (Orchis morio), byť jen jeden kvetoucí jedinec. Předposlední zastávkou byla slatinná louka v PP Na Plachtě v Hradci Králové. Bohužel, z 8 druhů bahenních pampelišek zde nalezených ještě v nedávné minulosti, byl potvrzen pouze 1 – pampeliška chudolaločná (T. paucilobum). Oficiálně zde byla terénní exkurze ukončena a jen pro vytrvalce pokračovala na slatinné louky k Proudnickému rybníku u obce Hradišťko II. Zde se podařilo najít několik velice vzácných druhů – p. bavorskou (T. bavaricum), p. braniborskou (T. brandeburgicum), p. nizozemskou, p. zavlažovanou (T. irrigatum) a p. husí (T. pauckertianum). Účastníkům exkurze bylo demonstrováno celkem 11 druhů bahenních pampelišek a slunečné počasí vydrželo skoro po celý den (tedy krom vydatného deště u Proudnického rybníku). (jz)

19. 5. - Botanická exkurze do lesů jižně od Bělče nad Orlicí

V sobotu 19. května proběhla za krásného slunečného počasí botanická exkurze do lesů jižně Bělče nad Orlicí. Exkurze se pod vedením RNDr. Zdeňka Kaplana, PhD. zúčastnilo 15 zájemců z převážně z východních Čech. Od bělečského hřiště, kde byl sraz účastníků v 10 hodin, jsme se nejprve vydali k rybníku Výskyt. Tady jsme v rybníku pozorovali Utricularia australis a na jeho přítokové části ještě např. Cardamine dentata, Hottonia palustris, Eriophorum angustifolium nebo Stellaria longifolia. Na souřadnicích N 50° 10' 21,1" E 15° 54' 51,6" jsme nalezli krásný porost Aconitum variegatum na jedné z nejníže položených lokalit tohoto druhu ve východních Čechách (ca 250 m n. m.). Poblíž v lese rostly Lilium martagon, Valeriana dioica, Daphne mezereum a Aquilegia vulgaris. Navštívili jsme i dva na vodní rostliny sterilní rybníky Na Olšině. Odtud jsme přešli na bývalou střelnici, kde v tůních rostl Potamogeton natans. Na lesní cestě vedoucí exkurze objevil Carex ericetorum (N 50° 10' 33,7" E 15° 56' 46,4"). Exkurzi jsme zakončili na přítokové části Bělečského rybníka, kde jsme v olšině nalezli Stellalia longifolia a Thelypteris palustris. Pak už jen následoval přesun k autům a odjezd domů. (JK)

26. 5. - Botanická exkurze do PR Rohová u Moravské Třebové

V sobotu 28. května proběhla botanická exkurze do PR Rohová poblíž osady Hřebeč na Svitavsku. Exkurze byla pořádána Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Východočeskou a Moravskoslezskou pobočkou ČBS. Vedení exkurze se ujal Pavel Lustyk. Vzhledem ke značné odlehlosti lokality se akce, kromě vedoucího, zúčastnilo pouze dalších 5 zájemců ze všech tří spolupořádajících organizací. V průběhu exkurze byly navštíveny květnaté bučiny a suťové lesy. Hlavní cíl exkurze – kriticky ohrožený ploštičník evropský (Cimicifuga europaea) bohužel v době naší návštěvy ještě nekvetl, přesto jsme si tuto poměrně majestátnou rostlinu při stoupání pohyblivou sutí dosyta vychutnali. Z další vzácných druhů jsme nalezli Senecio rupestris a Valeriana tripteris. Po oficiálním ukončení exkurze se všichni účastníci shodli, že jim botanizování ještě nestačilo, a tak se celá skupina auty přemístila pod Hřebečský hřeben. Západně od obce Boršov jsme prozkoumali několik větších tůní a mokřadní olšinu, kde jsme nalezli mimo jiné Agrimonia procera, porost Batrachium aquatile, Carex paniculata či C. pseudocyperus. (Michal Hroneš)

7.-10. 6. - Floristický minikurz v Kopidlně

Ve dnech 7. – 10. června 2012 se uskutečnil floristický minikurz Východočeské pobočky České botanické společnosti v Kopidlně. Kurzu se zúčastnilo 22 zájemců (studentů, amatérských i profesionálních botaniků). Exkurze směřovaly do fytochorionů Rožďalovická tabule, Bydžovská pánev, Poděbradské Polabí a Markvartická pahorkatina. Vedení exkurzí se ujali Michal Ducháček, Jindřich Chrtek, Zdeněk Kaplan, Romana Prausová a Věra Samková. Byly navštíveny lokality: Zámecký rybník v Kopidlně, rybník Zrcadlo, Veselský háj, Chotuc u Křince, Pilský rybník, lesy a louky mezi Pilským a Hasinským rybníkem, les Habrovník u Ledkova, Obora u Sedliště, Slanisko u Rokytňan, údolí potoka Bukovina, louky V od Ujkovic, Veliš, Češovské valy, Bučický rybník a les Kamensko, rybník Nečas a les Perna, Komárovský rybník u Dymokur. Informační materiály ke kurzu připravili M. Ducháček, L. Šoltysová a V. Samková. V terénu nás provedli znalci místních lokalit M. Ducháček, I. Formanová a L. Šoltysová. Všichni účastníci při exkurzích pomáhali hledat vzácné druhy. Rostliny na lokalitách Chotuc a Češovské valy sesbírali J. Hanousek a A. Müller. Ubytování včetně výborné polopenze bylo zajištěno ve Střední zahradnické škole. Vedení školy umožnilo účastníkům kurzu prohlídku historického palmového skleníku, školní zahrady a skalky. Velice zajímavý výklad o skleníku i dřevinách v zámeckém parku podal vedoucí učitel praxe Jiří Šourek. (vs)

16. 6. - Botanická exkurze do lesů v okolí Lišic na Chlumecku

Za horkého počasí 16.června 2012 se uskutečnila botanická exkurze do lesů v okolí Lišic. Pod vedením Zdeňka Kaplana procházeli další 3 účastníci převážně listnaté lesy východně až jihovýchodně od Lišic, meze, okraje polí a lesa jihovýchodně od Lišic, les a rybník Hejlovec jihozápadně od Lužce nad Cidlinou. Ze vzácnějších druhů se podařilo nalézt: Aira caryophyllea, Melittis melissophyllum, Potentilla norvegica, Ranunculus arvensis. Za vesnicí Lišice na mezi byla objevena zplanělá Eschscholzia californica. Z entomologických zajímavostí prezentoval Miroslav Mikát samce roháče obecného u rybníka Hejlovec a v lesích jihovýchodně od Lišic motýla běloskvrnáče pampeliškového, typického pro světlé listnaté lesy na Chlumecku. (vs)

29. 9. - Dendrologická exkurze do Litomyšle

Dendrologická exkurze se uskutečnila 29. září 2012 za účasti 19 zájemců. Navštívili jsme alpinum v Litomyšli v areálu okrasných školek, kde nám ing. Zdeněk Blahník demonstroval 65 taxonů dřevin. Z nejvzácnějších druhů byly nalezeny Asimina triloba a Sciadopitys verticillata. (vs)Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (https://botanospol.cz/cs/node/16/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

        RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz