Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2018
9.11. - Shrnutí botanické sezóny 2018 ve východních Čechách
Zhodnocení botanické sezóny se uskutečnilo 9. 11. 2018 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech. Akce se zúčastnilo 14 zájemců. Prezentaci významných nálezů a botanických akcí promítli Jan Doležal a Romana Prausová. Poté se prohlížely a určovaly donesené herbářové položky.22.9. - Dendrologická exkurze do arboreta v Luži
Dendrologická exkurze do arboreta v Luži se uskutečnila 22. září 2018 za velké účasti 34 lidí. Pod vedením Zdeňka Blahníka jsme zhlédli 150 druhů dřevin. Park je rozdělen na skupiny dřevin podle světadílů, dendrologicky je velmi bohatý, v seznamech je uvedeno přes 380 různých druhů a kultivarů. Prohlídka díky obětavému vedoucímu trvala až do večera. Ze zajímavých dřevin jsme viděli Abies fraseri, Abies lasiocarpa, Halesia caroliniana, Maclura pomifera, Picea breweriana, Pinus aristata, Stephanandra incissa, Tilia kiusiana, Tilia mongolica, Torreya californica. (vs)8.-14.7. - Malý floristický kurz ČBS v Poličce
Ve dnech 8.–13. července 2018 proběhl celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Poličce a zúčastnilo se ho zhruba 80 botaniků. Jeho přípravu zajistili J. Košnar, P. Lustyk, P. Novák a T. Peterka a za vytištění informačních materiálu patří dík J. Kučerovi. Exkurze byly směřovány do širšího okolí Poličky, směrem západním zasahovaly k Hlinsku a Ždírci nad Doubravou, na sever k Proseči a na jihovýchod k Letovicím. Navštívili jsme také severní část CHKO Žďárské vrchy. Z celkového počtu 47 připravených exkurzních tras jich bylo realizováno 45(!). Jejich vedení se ujalo celkem 15 vedoucích: K. Boublík, L. Čech, K. Fajmon, V. Grulich. Z. Kaplan, J. Košnar, P. Lustyk, P. Novák, J. Prančl, T. Peterka, M. Štech, J. Štěpánek a T. Vymyslický. Speciální bryologická exkurze vedla do PP Kaviny (S. Kubešová) a nechyběly ani dendrologické exkurze vedené Z. Blahníkem do parků a zámeckých zahrad (Chrast, Letovice, Litomyšl, Luže, Polička). Trasy floristického kurzu zasáhly do fytogeografických okresů 62. Litomyšlská pánev, 63e. Poličsko, 63d. Kozlovský hřbet, 66. Hornosázavská pahorkatina, 67. Českomoravská vrchovina, 68. Moravské podhůří Vysočiny, 69a. Železnohorské podhůří a 69b. Sečská vrchovina a zčásti také do oreofytika Žďárských vrchů (91). Z maloplošných chráněných území byly navštíveny např. NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště, PP Louky v Jeníkově, PP V Jezdinách, PR Maštale a PR Meandry Svratky. Během kurzu byly učiněny některé velmi zajímavé nálezy, často nové pro danou oblast. Z nejzajímavějších lze jmenovat např. Bupleurum rotundifolium, Caucalis platycarpos, Cypripedium calceolus, Eragrotis albensis, Spergularia marina, Veronica opaca a V. agrestis či zplanělý výskyt Rodgersia podophylla. Ubytování a stravování v internátě Středního odborného učiliště v Poličce myslím uspokojilo všechny účastníky, stejně jako večerní rozpravy tamtéž a následující pobyty v poličských restauracích, zejména pak v restauraci Klub Polička v Tylově domě. (Pavel Lustyk)12. 5. - Exkurze do PR Zbytka
Exkurze do PR Zbytka proběhla 12. května 2018. Vedle členů ČBS se jí účastnili též další dárci přispívající na kampaň ČSOP Místo pro přírodu, s jejichž pomocí byla lokalita na přelomu loňského a letošního roku vykoupena. David Číp (z ČSOP JARO Jaroměř) představil zdejší louky, jakož i les, který do budoucna bude obhospodařován u nás dnes již zapomenutými způsoby. Cílem je vytvořit zde tzv. střední les (definici viz např. zde), který skýtá podmínky pro specifická rostlinná i hmyzí společenstva. Další zastávkou byla vlastní "Hájkova slať" a ostatní lokality, které čeká revitalizace. Také jsme byli obeznámeni s geologickou stavbou území, díky které se zde vytvořil rezervoár podzemních vod, které pronikají na povrch artézskými vývěry a podmiňují tak existenci zmíněných slatinných luk. Exkurzi jsme zakončili na tzv. Velké louce (https://botanospol.cz/cs/node/2324)5. 5. - Botanická exkurze Za jarními terofyty do okolí Žďáru nad Orlicí ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA Hlinné.
V sobotu 5. května 2018 proběhla exkurze zaměřená na jarní terofyty. Na návsi ve Žďáru nad Orlicí se sešlo celkem 16 účastníků a pod vedením Honzy Doležala. Na písčitých trávnících v intravilánu obce jsme ze vzácnějších rostlin mohli pozorovat lipnici cibulkatou (Poa bulbosa), krásný kvetoucí trs rozrazilu rozprostřeného (Veronica prostrata) a nenápadnou vikev hrachorovitou (Vicia lathyroides). Trasa směřovala přes rozvolněné vojtěškové pole k železniční trati. Zde jsme zaznamenali v území poměrně vzácnou lničku drobnoplodou (Camelina microcarpa), svízel pochybný (Galium spurium) a jednoletky rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), rozrazil jarní (Veronica verna), rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum). Na kraji písčitého boru jsme pak našli kolenec Morisonův (Spergula morisonii), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens) a pavinec horský (Jasione montana). (jd)14. 4. - Lichenologická exkurze do PR Bošínská obora
V sobotu 14. dubna proběhla pod vedením Josefa Haldy (Muzeum a galerie O.h.) a Aleše Müllera exkurze za lišejníky do PR Bošínská obora u Chocně. Za slunného počasí bylo nalezeno a prezentováno devíti účastníkům asi 30 druhů lišejníků. Kromě běžných druhů byly na větvích starých dubů zjištěny lišejníky Evernia prunastri, Flavoparmelia caperata, Punctelia subrudecta a Ramalia farinacea. Ve 14.00 se vyčerpaní účastníci exkurze rozjeli domů. (jph)23. 3. - Přednáška „Argentina, napříč botanickým rájem“
Přednáška Argentina, napříč botanickým rájem se konala 23. března 2018 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Jan Doležal promítal 9 účastníkům především ukázky různých druhů kaktusů a navštívené tamní biotopy.2. 3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška „Chile 2017, aneb má první cesta za kaktusy“

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 2. března 2018 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Celkem 25 účastníků bylo seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2017, s hospodařením za loňský rok a plánovanými akcemi. Poté prezentoval Jan Doležal zajímavou přednášku "Chile 2017, aneb má první cesta za kaktusy".