Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 2010


Přednáška „Od Amazonie k Pacifiku – přírodou Equadoru“

Dne 22. října 2010 se uskutečnila přednáška Miroslava Mikáta, Kateřiny Štajerové a Ivo Králíčka Od Amazonie k Pacifiku – přírodou Equadoru. Zajímavou přednášku si vyslechlo 15 zájemců.
Před přednášku prezentoval Vladimír Faltys pracovní verzi připravovaného Atlasu květeny východočeského kraje. (vs)


Dendrologická exkurze do Průhonického parku 25. září 2010

Dne 25. září 2010 se uskutečnila dendrologická exkurze do Průhonického parku. Vedoucí exkurze Zdeněk Blahník provedl 21 účastníků jedním z nejhezčích přírodně krajinářských parků v Evropě. Během exkurze bylo demonstrováno 125 dřevin, některé velmi vzácně pěstované např. Clethra barbinervis. Zájemci, kteří vytrvali i přes odpolední déšť, si prohlédli i další část parku oboru(vs)


17. 7. 2010 Exkurze do Lískovického lesa aneb bloudění v lese

Exkurze se konala za velmi teplého letního počasí pod vedením Zdeňka Kaplana. Začali jsme botanizovat v Bašnickém lese poblíž obce Bašnice za účasti 15 zájemců, resp. 13, protože další 2 účastnice se připojily po kratším bloudění, až když jsme prozkoumali vyschlý lesní rybníček. Byly nalezeny běžné lesní druhy dubohabřin, ale v Lískovickém lese jsme mohli obdivovat i kvetoucí Dianthus superbus nebo Epipactis purpurata. K dalším zajímavým druhům patřily Carex leersiana, Hypericum montanum, Melica picta a Platanthera chlorantha. Exkurzi jsme zakončili nálezy několika vzácnějších druhů Filago arvensis, Erechtites hieracifolia a dosud neurčeným česnekem, ale také zablouděním 4 nejmenovaných účastnic (vs)


Botanická exkurze na Kyjský hřbet, Bradlec a okolí

Exkurze na Kyjský hřbet a Bradlec se uskutečnila 22.května 2010 za příjemného počasí. Pod vedením Martina Šťastného procházelo 24 účastníků nejprve vlhké louky na severním úpatí Kyjského hřbetu, kde obdivovali kvetoucí úpolíny. V doubravě na svazích Hůry botanici zajásali nad početnou populací okrotice dlouholisté (Cephalanthera longifolia). Poté jsme sestoupili na teplomilnou stráň na jižním úpatí Hůry, kde jsme viděli ještě nekvetoucí růži keltskou (Rosa gallica). Na okraji pole jsme zaznamenali řadu druhů plevelů včetně nepatrnce rolního (Aphanes arvensis). Zde demonstroval M. Mikát hmyz z kvetoucích hlohů – zlatohlávky, tesaříky a vzácnějšího kovaříka Calambus bipustulatus. V odpolední části exkurze jsme prošli olšinu a mokřad s porostem přesličky největší (Equisetum telmateia) východně od Bradlecké Lhoty. Pak jsme vystoupali přes bučinu na Romanově hůře na zříceninu hradu Bradlec. Po dešťové přeháňce jsme se vrátili opět za slunečného počasí zpět. (vs)


Floristický minikurz Východočeské pobočky ČBS

Floristický minikurz Východočeské pobočky ČBS se konal na Přeloučsku od 3. do 6. června 2010. Zúčastnilo se jej 32 zájemců z celé republiky. Exkurze směřovaly do fytochorionů Pardubické Polabí, Bydžovská pánev a Železnohorské podhůří. Vedení exkurzí zajistili Michal Ducháček, Zdeněk Kaplan, Romana Prausová, Věra Samková a Jaroslav Zámečník. Navštíveny byly lokality – rybníky Buňkov a Černý Nadýmač, Strašovský rybník, Semínský přesyp, rybníky u Lázní Bohdaneč, xerotermní stráň u Tupes, rybníky u Lipoltic, les Sušina u obce Vápno, PR Na Hradech, les Klamošsko a rybník Davídek. Zajímavou přednášku NPP Semínský přesyp – ochrana kozince písečného (Astragalus arenarius) přednesla Romana Prausová. O exkurzi na obnažené dno rybníka Černý Nadýmač a o PP Na Plachtě povídala Věra Samková. Ubytování v apartmánech bylo zajištěno v autokempu Buňkov. Pěkné počasí a dobrá kuchyně v restauraci Na Cikánce přispěli k pohodovému průběhu kurzu. (vs)


Lichenologická exkurze do PR Buky u Vysokého Chvojna

Za slunečného počasí se v sobotu 24. dubna sešlo 11 zájemců o lišejníky. Tři lichenologové (J. Halda, A. Müller a B. Wagner) prezentovali nejzajímavější druhy. Zpočátku převažovaly běžné mikrolišejníky (Coenogonium pineti, Porina aenea, Chaenotheca ferruginea, Placynthiella icmalea). Na odumřelém starém buku byl nalezen vzácnější druh Pyrenula nitida. Na závěr jsme na větvích lípy objevili také provazovky (Usnea scabrata) a větvičníky (Evernia prunastri). (jph)


Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se uskutečnila 12. března 2010 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové za účasti 27 členů a spolupracovníků. Přítomní byli seznámeni s hodnocením činnosti za rok 2009, s hospodařením za loňský rok a s připravovanými akcemi na rok 2010.
Zdeněk Kaplan informoval o databance flóry České republiky a o projektu Květena východních Čech. David Číp (ČSOP Jaro Jaroměř) a Martin Hanousek prezentovali připravovaný projekt Ptačí rozkoš na Rozkoši. Poté tento záměr kriticky připomínkoval František Krahulec.
Následovala přednáška Alžběty Čejkové Putování Altajem, shrnující dojmy a poznatky ze 3 výprav do tohoto pohoří. V zajímavém povídání Alžběta ukázala fytocenologické a floristické poměry tamních hor i život místních obyvatel. (vs)


Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (www.moh.cz/vpcbs/).