Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2008

KUČERA J., HALDA J. P., SAMKOVÁ V. A LUSTYK P.

Po letošních volbách do výboru pobočky, řídil činnost výbor v tomto složení: Josef Kučera – Předseda, Věra Samková – jednatel, Romana Prausová – pokladník, Pavel Lustyk a Josef. P. Halda – členové. Ke konci roku 2008 měla pobočka 113 členů a spolupracovníků. Bylo vydáno osmé číslo Východočeského botanického zpravodaje (8/2008). Internetové stránky pravidelně a rychle doplňuje Josef P. Halda.

V pátek 29. února 2008 se konala v prostorách Přírodovědného oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové výroční schůze naší pobočky. Zúčastnilo se jí 28 členů a spolupracovníků. Byly podány informace o akcích v roce 2007, o hospodaření pobočky v roce 2007, o plánovaných akcích na rok 2008.

S informacemi o nové internetové adrese „Příroda kolem nás“ (http://jarojaromer.cz/priroda) vystoupil Jiří Jakl a o pracích na Květeně východních Čech Zdeněk Kaplan.

Proběhly také volby do výboru pobočky. Zúčastnilo se jich 26 členů a spolupracovníků.

Na závěr promítnul Josef J. Halda ze Sedloňova v Orl. horách asi stovku diapozitivů přírody Kilimandžára.

V pátek 28. března 2008 se od 16 hodin konala v prostorách Přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové přednáška ing. Jiřího Danihelky, PhD. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma „Viola elatior a její příbuzní ve střední Evropě: jak nám mizejí“. Přednášky se zúčastnilo 16 zájemců.
Ve více než 1,5 hodinové přednášce byli informativně seznámeni s rodem Viola ve světě a pak celkem podrobně s druhem Viola elatior a jejími příbuznými druhy Viola pumila a Viola stagnina. Na herbářových položkách si mohli uvedené druhy, ale nejen je, prohlédnout.
Mohli si také prohlédnout donesené živé exempláře druhů Viola odorata, V. suavis a V. hirta.
Na závěr informoval Bc. Michal Gerža přítomné účastníky o přípravě soupisu vysazovaných rostlin do volné přírody a požádal o zasílání údajů.

V sobotu 17. května 2008 v 10:00 se 5 zájemců o lišejníky sešlo v Janovicích na nádraží. V okolí cesty NPR Adršpašsko-teplické skály (modrá turistická značka) byly demonstrovány zajímavé druhy lišejníků (mezi nejzajímavějšími např. Arctoparmelia incurva, Arthonia arthonioides, Icmadophila ericetorum, Micarea lignaria a Pertusaria ocellata). Špatná předpověď počasí se naštěstí nevyplnila, exkurze se protáhla až do 16:30, kdy se znavení badatelé mohli občerstvit v Janovické restauraci. Exkurzi vedl, jako již tradičně, Josef. P. Halda z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Poslední květnový den jsme věnovali prohlídce unikátní lokality přírodní rezervace Mazurovy chalupy u Hoděšovic. Ve velmi horkém slunečném dni 18 zájemců procházelo pod vedením Věry Samkové a Romany Prausové komplexem střídavě vlhkých a mezofilních luk. Viděli jsme vzácné druhy, mnohé z nich kvetoucí: Iris sibirica, Ophioglossum vulgatum, Trollius altissimus, Salix rosmarinifolia, Cnidium dubium, Dactylorhiza majalis, větší množství ostřic – Carex davalliana, C. hartmanii, C. umbrosa, dokonce i pro lokalitu Romanou Prausovou nově objevenou C. pulicaris. V odpoledních hodinách několik vytrvalců pokračovalo v exkurzi do dubohabřin a upolínové louky u osady Podstrání.

Exkurze do lesa Hradiště se konala podle plánu pobočky dne 2. srpna 2008 ve spolupráci s Botanickou sekcí v Dobrém. Za deštivého počasí se sešlo 10 zájemců včetně synů Zdeňka Kaplana, který exkurzi vedl. Sešli jsme se na hrázi vodní nádrže Hoděčín na okraji stejnojmenné obce. Vedoucí exkurze navrhl, abychom nešli do lesa Hlaváč z důvodu převážných smrčin a raději navštívili les Hradiště. Po nezdařilém začátku, kdy jsme prošli přes sójové pole na jehož okraji rostla Sherardia arvensis, a prodírali se mokrou kukuřicí, jsme došli na jihozápadní okraj lesa Hradiště, který se rozkládá mezi obcemi Hoděčín, Lično, Třebešov a Ledská. Zde jsme nalezli zbytky xerotermních nekosených luk s Echinops sphaerocephalus. Pokračovali jsme kolem dvou soukromých rybníčků při jižním okraji lesa. V nich jsme nalezli 3 druhy rdestů (Potamogeton natans, P. lucens, P. crispus) a na břehu Epilobium parviflorum. Po okraji lesa, kde jsme nalezli křížence Cirsium canum x C. oleraceum = C. x tataricum, jsme pak pokračovali až k silnici z Lična do Ledské. Z ní jsme po chvíli odbočili doleva na cestu vedoucí pod lesem k bývalému mlýnu Podlíska. Před ním jsme vystoupali lesem, kde jsme mj. nalezli Vicia sylvatica, a přešli obilné pole do Ledské. Okrajem pole na jihozápadě vesnice jsme došli do třešňové aleje, kterou jsme prošli zpět do Hoděčína. Exkurzi jsme ukončili pozdním obědem v restauraci v Česticích.

Floristický minikurz se konal ve dnech 5. – 8. června 2008 na Svitavsku. Kurzu se zúčastnilo 55 profesionálních i amatérských botaniků, jak členů Východočeské pobočky ČBS, tak i dalších z celé České republiky. Ve čtyřech dnech jsme absolvovali celkem 16 exkurzí na Hřebečovský hřbet (PR Rohová), na Opatovsko (rybníky, PR Psí kuchyně a PR Králova zahrada), do blízkého okolí Svitav, k Ostrému Kameni, Vendolí a do okolí Hradce nad Svitavou, do údolí Křetínky, k Lazinovu, do PR Dlouholoučské stráně a na Rychnovský vrch. Pravděpodobně nejvýznamnějším nálezem je znovuobjevení starčku skalního () v PR Rohová, druhu, který byl považován v naší květeně za nezvěstný. Exkurze vedli Aleš Hájek, Jaroslav Jirásek, Zdeněk Kaplan a Pavel Lustyk. Získané výsledky budou publikovány ve Zprávách ČBS. Ubytování bylo zajištěno v ubytovně u motokrosového závodiště v Březové nad Svitavou s příznačným názvem Pohoda a také počasí během celého kurzu bylo více než přívětivé.

Poslední akcí roku 2008 byla již tradičně dendrologická exkurze vedená ing. Zdeňkem Blahníkem. Navštívili jsme zajímavou a v současnosti asi nejbohatší dendrologickou sbírku v bývalém Východočeském kraji – oficiálně Domov pod hradem Žampach. Na ploše asi 4 ha najdeme více jak 500 druhů dřevin. Většina těchto druhů je mladá, vysazená před několika lety. Exkurze se zúčastnilo 16 zájemců. Počasí nám přálo a tak jsme za 6 hodin trvající exkurzi viděli převážnou většinu dřevin v areálu Domova. V úvodu nás seznámila pracovnice tohoto zařízení s jeho historií, současností i plány do budoucna.