Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 201428. 2. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška Vybraná zvláště chráněná území Laponska

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se uskutečnila 28. února 2014 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové za účasti 25 členů, spolupracovníků a hostů. Účastníci byli seznámeni s hodnocením činnosti pobočky za rok 2013, s hospodařením za loňský rok a s připravovanými akcemi na rok 2014.
Proběhla volba výboru Východočeské pobočky ČBS. Zvoleni byli stejní kandidáti jako v předchozích letech: Josef Kučera, Josef Halda, Pavel Lustyk, Romana Prausová a Věra Samková.

Následovala přednáška Jitky Málkové Vybraná zvláště chráněná území Laponska. V poučné prezentaci přednášející ukázala přírodní poměry i architekturu tamní oblasti. Na závěr předvedla shodné a rozdílné rysy přírody Laponska a Krkonoš

26. 4. - Lichenologická exkurze do přírodní památky U Glorietu

Za jasného sobotního dopoledne prozkoumala skupina deseti nadšenců pod vedením Josefa P. Haldy (Muzeum OH, RK) PP U Glorietu nedaleko Týniště n. O. V lesním porostu PP stále ještě přežívají mohutné duby a akáty. Nejvíce lišejníků bylo zjištěno v západní části, kde je více světlin. Východní část pokrývá hospodářský les tvořený mladými smrky a vyznačuje se mnohem nižším počtem druhů lišejníků. Během vycházky bylo zjištěno a komentováno 32 druhů, za zmínku stojí hojný výskyt provazovek a vousatce (Usnea scabrata, U. subfloridana, Bryoria fuscescens). (jph)

10. 5. - Botanická exkurze do Týniště nad Orlicí

V sobotu 10. května 2014 proběhla exkurze po intravilánu Týniště nad Orlicí, které se zúčastnilo 11 zájemců.
Vedoucím exkurze byl Honza Doležal z Týniště nad Orlicí. Za slunného a větrného dne jsme procházeli týnišťské nádraží, kde jsme ze zajímavějších druhů pozorovali například Myosotis ramosissima, Myosurus minimus, Veronica verna či Saxifraga tridactylites. Dále jsme navštívili řídké písčité trávníky u semenářského závodu s Teesdalia nudicaulis, odkud jsme pokračovali východním směrem do Zvoníčkovy ulice za Lepidium didymum.
Exkurze byla ukončena u jedné z budov bývalé továrny Adolfa Novotného v ulici T. G. Masaryka, kde jsme na silně antropogenním stanovišti pozorovali jeden sterilní a tři fertilní exempláře vzácného druhu slatinných luk, kterým je Arabis nemorensis. Honza Doležal

31. 5. - Botanická exkurze do okolí Bolkova u Janských Lázní

31. května 2014 se uskutečnila botanická exkurze do okolí Bolkova u Janských Lázní. Pod vedením Josefa Harčarika vyšlo za slunečného počasí 17 účastníků (včetně početné skupiny místních obyvatel) od Hoffmanovy boudy směrem na západ do bukosmrkových lesů. Ze zajímavějších druhů byly zaznamenány Abies alba, Luzula sylvatica. Na sečených loukách u Bolkovského posedu kvetly bohaté populace Gymnadenia conopsea a začínaly kvést Platanthera bifolia. Na rašelinných loukách v údolí Bolkova byly pozorovány ve větším množství Dactylorhiza majalis, Eriophorum latifolium, několik druhů Carex a na Petasites hybridus rozkvétající Orobanche flava. Na suché mezi nad Bolkovem už byly plodné Dactylorhiza sambucina. Poslední lokalitu představovala vlhká louka u Hofmanovy boudy, kde kvetly stovky Pedicularis sylvatica. (vs)

14. 6. - Botanická exkurze na rybníky na Nechanicku

V sobotu 14. června se uskutečnila botanická exkurze na rybníky na Nechanicku. Šest zájemců pod vedením Zdeňka Kaplana zhlédlo 8 rybníků, 2 písníky a sousedící louky. V rybnících rostlo minimální množství vodních makrofyt (např. Ceratophyllum demersum, Lemna minor, Potamogeton crispus, Stuckenia pectinata, Zannichelia palustris). Nejlepší se ukázal písník u Obědovic, kde byly demonstrovány Batrachium baudotii, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Najas marina, Potamogeton crispus, Stuckenia pectinata. Na vlhké louce u rybníka Malý Lhoták u Nechanic se ze vzácnějších druhů vyskytovaly Allium angulosum, Carex otrubae, Carex riparia, Stellaria palustris a na přilehlé skládce bahna Nasturtium officinale. (vs)

19. – 22. 6. - Floristický minikurz v Horním Bradle na Chrudimsku

Ve dnech 19. – 22. června 2014 proběhl floristický minikurz Východočeské pobočky České botanické společnosti v Horním Bradle. Kurzu se zúčastnilo 14 zájemců (amatérských i profesionálních botaniků). Exkurze směřovaly do fytochorionů Sečská vrchovina a Hornosázavská pahorkatina. Vedení exkurzí se ujali Zdeněk Kaplan, Romana Prausová a Věra Samková. Byly navštíveny lokality: okolí Horního Bradla, PR Polom, PP Buchtovka, PR Zubří, PR Maršálka, PR Zlatá louka, PR Mokřadlo, PP Písník u Sokolovce, PR Hubský, PR Strádovka, PP Upolíny u Kamenice, NPR Kaňkovy hory – Lichnice, Lovětínská rokle. Levné ubytování bylo zajištěno v sokolovně v Horním Bradle. (vs)

24. 9. - Dendrologická exkurze do Choltic

Letošní exkurze navázala na loňskou, která končila na začátku parku v Cholticích. Vedoucí exkurze ing. Zdeněk Blahník demonstroval 22 účastníkům 71 druhů dřevin. Počasí nám přálo, takže jsme obdivovali výhled na zámek z kopce v parku. Ze zajímavých dřevin stojí za zmínku jírovec žlutý, obrovský platan (byl změřen průměr koruny), sekvojovec obrovský a zerav (Thuja ‘Ericoides’). (vs)Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (https://botanospol.cz/cs/node/16/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

        RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz